Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирана през 2004 г. и продължаваща и до днес. Той се състои от два сегмента – сегмент с регулирани цени и сегмент със свободно договорени цени или т.нар. свободен пазар.

На регулирания сегмент цените се определят от ДКЕВР, а потребителите се обслужват от крайните снабдители на териториален принцип и не са задължени да сменят своя доставчик на електрическа енергия. Към момента този сегмент включва битовите потребители и стопанските потребители, присъединени към разпределителни мрежи ниско напрежение.

На свободния сегмент клиентите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им разположение да влияе на това. Единствено продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, към която са присъединени според нивото на напрежение (преносна или разпределителна).

Дълго време основни участници на свободния пазар са големи производители като АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК ЕАД, големи индустриални енергийни консуматори и български и чуждестранни търговци на електроенергия. През 2013 година започна активно преминаването на клиентите, присъединени към разпределителни мрежи средно напрежение (6 – 20 kV) от регулирания на свободния пазарен сегмент.

От 1 август 2013 г. клиентите, които не са избрали свой доставчик на електроенергия, са снабдявани от служебен доставчик на географски принцип, т.нар. доставчик от последна инстанция (ДПИ), но на по-високи от пазарните цени.

Стопанските потребители на „ниско напрежение“ все още могат да купуват електрическа енергия на регулирани цени, които са по-високи от тези, които могат да договорят на свободния пазар.

Излизането на свободния пазар води до намаляване на разходите за електроенергия за потребителя и не носи рискове, свързани с допълнителни финансови разходи или сигурност на снабдяването.

Както и до сега съответното електроразпределително дружество ще продължи да отговаря за поддръжката на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е Вашия доставчик на свободен пазар, за което Вие ще продължавате да заплащате регулираните от ДКЕВР цени за „достъп“ и „пренос“.

Участието на свободния пазар изисква регистрация на търговския участник в ЕСО ЕАД, ако е присъединен към преносната мрежа или в съответното Електроразпределително дружество, ако е присъединен към някоя от разпределителните мрежи.

Участието на свободния пазар също така изисква изготвяне на почасови прогнози за потреблението. Тези прогнози могат да се изготвят както от самия клиент, така и от неговия доставчик.

СХЕМА на пазара

 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.